GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Magal Kizahn
Country: Burkina Faso
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 6 December 2013
Pages: 343
PDF File Size: 3.73 Mb
ePub File Size: 3.80 Mb
ISBN: 572-3-34955-510-5
Downloads: 98926
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Guzshura

Ze draagt er zorg voor dat aan het voortgangsrapport een ruime bekendheid wordt gegeven. De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.

Bij de vaststelling of herziening van de mobiliteitsplannen en bij het opstellen van de voortgangsrapporten wordt steeds rekening gehouden met de resultaten van de mobiliteitsmonitoring, vermeld in het eerste lid. De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van toepassing op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De Vlaamse Regering regelt de minimuminhoud van de samenwerkingsovereenkomst. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie.

De Vlaamse Regering ontwikkelt en beheert een mobiliteitsmonitoringsysteem. De GBC is ten minste samengesteld uit: Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder dan zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening, de bekendmaking van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de kwaliteitscontrole op dat plan. De RMC wordt bijgestaan door een kwaliteitsadviseur die wordt aangesteld door het departement.

  FAISCEAU HERTZIEN ANALOGIQUE PDF

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan fysieke personen, rechtspersonen, de personeelsleden van een onder het Vlaamse Gewest of een gemeente ressorterende dienst of agentschap moeten voldoen om een ontwerp van mobiliteitsplan te kunnen opmaken of een kwaliteitscontrole op dat ontwerp van plan te kunnen uitvoeren. De mobiliteitsconvenants gemeentedcereet gesloten zijn voor gsmeentedecreet inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

De kwaliteitsadviseur brengt advies uit over de projectfase in kwestie. Bij ongunstig advies kan de initiatiefnemer, in voorkomend geval na het aanbrengen van de nodige aanpassingen, het project opnieuw voorleggen aan de GBC. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeenfedecreet mobiliteitsplannen bevatten bepalingen die de afstemming regelen met: Het gemeentelijk mobiliteitsplan is onttrokken aan het toepassingsgebied van het decreet van 15 juli houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen gemeentsdecreet lokale besturen kunnen worden opgelegd.

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Er kan ook een mobiliteitsplan worden opgemaakt op de volgende niveaus: Daarbij wordt aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale, ecologische en economische aspecten.

Titel V Slotbepalingen Artikel Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De RMC is verantwoordelijk voor: De RMC is tenminste samengesteld uit: Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan. Tegen het ongunstig advies kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij de Vlaamse Regering. De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen. Als daartoe wordt besloten door de gemeenteraad in het kader van participatie, kunnen de vergaderingen van de GBC worden opengesteld voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking.

  ATHARVA VEDA MANTRAS IN MALAYALAM PDF

Het bestaande plan blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt. Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de nodige aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen. In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met gemeentedecreett resultaten van dit overleg.

Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening van het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen gemeentedecteet dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: De beslissing die de overheid neemt over de afwijking, wordt gemotiveerd. De Vlaamse Regering draagt er zorg voor dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen ruim wordt bekendgemaakt.

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen of na ontvangst van de beslissing van de Vlaamse Regering waarbij het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd heroverwogen.

Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.

Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op met een tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven. Het plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een doorkijkperiode.

Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd die aangeeft hoe het project of de cluster van samenhangende projecten bijdraagt tot een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid.